POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej www.winhill.pl przygotowane zostało przez firmę WINHILL Consulting Marek Rutkowski i obejmuje zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach.

 

 1. Kontrola danych osobowych

Przekazywane przez klientów dane osobowe są kontrolowane przez WINHILL Consulting Marek Rutkowski (WINHILL Consulting Marek Rutkowski, ul. Królowej Jadwigi 39/19, 33-300 Nowy Sącz, REGON: 366470759, NIP: 8732480819). Firma chroni przekazane przez klientów dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale mogą być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Wszystkie operacje przesyłania danych osobowych są wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przekazywania danych poza obszar EOG, WINHILL Consulting stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

 1. Dostęp do danych osobowych

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia przez WINHILL Consulting usług na rzecz klientów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zaprezentowane są w dalszej części polityki prywatności.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

W przypadku przetwarzania uzyskanych danych osobowych klient poinformowany zostanie, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy klient ma obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

W każdej chwili klient ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe są przechowywane przez WINHILL Consulting. W tym celu wystarczy skontaktować się z firmą za pomocą poczty mailowej pod adresem: office@winhill.pl.

 

 1. Prawo do poprawiania danych osobowych

Klient ma prawo zażądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych lub ich poprawienia, jeśli są one niepoprawne. W tym celu należy się skontaktować z WINHILL Consulting za pomocą poczty mailowej pod adresem: office@winhill.pl.

 

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych

Klient ma prawo w każdej chwili do usunięcia jakichkolwiek jego danych osobowych przetwarzanych przez WINHILL Consulting. Nie dotyczy to następujących sytuacji:

7.1  projektu w trakcie realizacji (zlecenia klienta);

7.2  nieuregulowanych zobowiązań klientów wobec WINHILL Consulting (niezależnie od formy płatności);

7.3  archiwizacji danych osobowych w celach księgowych (w przypadku klientów, którzy skorzystali z oferty WINHILL Consulting.

 

 1. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie od WINHILL Consulting materiałów marketingu bezpośredniego. Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego poprzez zastosowanie instrukcji zawartej w każdej z wysyłanych wiadomości mailowych.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Klient ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez WINHILL Consulting, z uwzględnieniem następujących warunków:

9.1  w sytuacji zgłoszenia przez klienta braku poprawności jego danych osobowych będących w posiadaniu WINHILL Consulting (firma ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych klienta do momentu zweryfikowania ich poprawności);

9.2  w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych klienta jest niezgodne z prawem. Klient może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych;

9.3  w sytuacji kiedy WINHILL Consulting nie potrzebuje danych osobowych klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia;

9.4  w sytuacji kiedy klient nie zgodzi się na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu WINHILL Consulting. W konsekwencji WINHILL Consulting ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie w/w danych osobowych po zweryfikowaniu występowania takiego uzasadnionego interesu.

 

10. Korzystanie przez klienta ze swoich praw

10.1  Zapytania do WINHILL Consulting dotyczące polityki prywatności należy kierować za pomocą poczty mailowej pod adres: office@winhill.pl;

10.2  Wszelkie skargi i uwagi dotyczące niewłaściwego sposobu przetwarzania danych osobowych klient może składać za pomocą poczty mailowej pod adresem: office@winhill.pl;

10.3  Aktualna wersja zasad prywatności dostępna jest na stronie internetowej WINHILL Consulting (www.winhill.pl).

 

 1. Wykorzystywanie przez WINHILL Consulting plików cookies

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku komputera klienta lub na jego urządzeniu mobilnym, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. WINHILL Consulting używa zarówno własnych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji strony internetowej firmy i atrakcyjnego dla klienta przedstawiania oferty. WINHILL Consulting używa także zewnętrznych plików cookies, które monitorują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z innych witryn. Dzięki pozyskanym informacjom WINHILL Consulting może też udostępniać interesujące dla użytkowników materiały marketingowe w innych serwisach internetowych (w innych kanałach komunikacji). WINHILL Consulting będzie przetwarzał dane osobowe obejmujące historię kliknięć oraz historię nawigacji i przeglądania. Ponadto dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług. WINHILL Consulting wykorzystuje narzędzia analityczne do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania serwisu internetowego i prezentowania informacji, które mogą zainteresować klientów.

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu rozwijania i ulepszania oferowanych usług, na podstawie uzasadnionego interesu WINHILL Consulting.

 

 1. Wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z profesjonalną obsługą klientów

WINHILL Consulting wykorzystuje dane osobowe klientów dbając o ich profesjonalną obsługę – do odpowiedzi na ich pytania, rozpatrywania reklamacji, zgłoszeń dotyczących oferowanych usług, oraz spraw organizacyjno-technicznych związanych z bieżącą realizacja usług – zgłaszanych pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, telefonicznie, w mediach społecznościowych oraz przez Skype. WINHILL Consulting przetwarza dane osobowe przekazane firmie przez klientów, w tym m.in.:

12.1 dane kontaktowe klienta (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu, adres e-mailowy, dane rejestrowe firmy);

12.2  płeć, stanowisko osoby reprezentującej firmę klienta;

12.3  historia usług realizowanych przez WINHILL Consulting;

12.4  numer konta bankowego;

12.5  dane i historię płatności;

12.6  informacje o zamówieniach klientach;

12.7  korespondencję z klientem dotyczącą współpracy.

Dane osobowe klienta są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu WINHILL Consulting. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Dane osobowe klienta są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (skutecznego wniesienia sprzeciwu) lub osiągnięcia celu przetwarzania lub utraty przydatności danych – jednak nie dłużej niż przez 10 lat.

Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu WINHILL Consulting. WINHILL Consulting zaprzestanie przetwarzania danych osobowych klienta, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni jego interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 

 1. Wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych

Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane przez WINHILL Consulting do przesyłania klientom ofert marketingowych, kwestionariuszy ankiet oraz zaproszeń (np. do udziału w organizowanych wydarzeniach). Materiały marketingowe będą przesyłane z wykorzystaniem następujących kanałów: poczta mailowa, telefon, poczta tradycyjna, SMSy. W tym celu WINHILL Consulting będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

13.1 dane kontaktowe klienta (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu, adres e-mailowy, dane rejestrowe firmy);

13.2 płeć, stanowisko osoby reprezentującej firmę klienta;

13.3 historia usług realizowanych przez WINHILL Consulting.

Dane osobowe przekazywane podmiotom zewnętrznym są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia wymienionych wcześniej usług i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów wpisujących się w marketing bezpośredni. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, którą wyraża klient na otrzymywanie materiałów marketingowych. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie oraz otrzymywanie materiałów marketingowych. Po wycofaniu przez klienta w/w zgody WINHILL Consulting nie będzie mógł wysyłać ofert ani innych informacji marketingowych. Klient może zrezygnować z otrzymywania omawianych materiałów i informacji wykorzystując instrukcje zawarte w każdej informacji marketingowej.

WINHILL Consulting będzie przechowywał dane osobowe klientów do momentu wycofania przez nich swojej zgody w tym zakresie.

 

 1. WINHILL Consulting będzie wykorzystywał dane osobowe klienta, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Dotyczy to używania danych osobowych klienta do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości. W tym celu przetwarzane będą następujące dane osobowe klienta:

14.1    numer klienta;

14.2    numer zlecenia;

14.3    imię i nazwisko;

14.4    nazwa firmy i dane rejestrowe firmy;

14.5    adres pocztowy;

14.6    numer telefonu;

14.7    adres poczty e-mail;

14.8    zakres realizowanych usług;

14.9    kwota transakcji;

14.10  data transakcji;

WINHILL Consulting będzie udostępniać dane osobowe klientów firmom IT, które dostarczają rozwiązania do prowadzenia księgowości oraz firmom księgowym prowadzącym księgowość WINHILL Consulting. Dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez ustawę. Dane te będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości.

 

 1. WINHILL Consulting używa danych osobowych klientów, aby oceniać, rozwijać i ulepszać swoje usługi oraz systemy dostępne dla klientów. Firma nie będzie analizowała danych na poziomie indywidualnym – wszystkie dane będą zanonimizowane. Przeprowadzone analizy pozwolą zmodyfikować usługi WINHILL Consulting, zwiększając ich wartość dla klientów, umożliwią optymalizację interfejsu serwisu internetowego firmy na bardziej przyjazny dla użytkowników. Ponadto omawiane analizy wpłyną na uproszczenie przepływu informacji, oraz ulepszenie systemów IT w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. WINHILL Consulting przetwarza dane dotyczące historii kliknięć oraz historii nawigacji i przeglądania.

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia zaprezentowanych wcześniej usług. WINHILL Consulting korzysta także z usług firm analizujących ruch w sieci, aby identyfikować zachowania online klientów. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu rozwijania oferty usług, na podstawie uzasadnionego interesu WINHILL Consulting.

Klient ma prawo nie wyrażać zgody na przetwarzanie przez WINHILL Consulting jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. W tym celu należy zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, tak by uniknąć zamieszczenia plików cookies na swoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym. Poprzez zmianę ustawień zablokowana zostanie automatyczna obsługa plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe zasady dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej. Usunięcie lub blokada plików cookies może przełożyć się na ograniczoną dostępność niektórych sekcji serwisu internetowego WINHILL Consulting.