§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin usług szkoleniowych (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki świadczenia Usług Szkoleniowych organizowanych przez firmę WINHILL Consulting Marek Rutkowski (zwaną dalej WINHILL Consulting).
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest WINHILL Consulting z siedzibą w Nowym Sączu (kod pocztowy: 33-300) przy ulicy Królowej Jadwigi 39/19, NIP: 873-24-80-819, REGON 366470759 (dalej zwana Organizatorem).

§2 Definicje

 1. Usługa szkoleniowa/szkolenie – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia. Szkolenia są przeprowadzane w formie stacjonarnej (otwarte i zamknięte). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń każdorazowo prezentowane są w ofercie szkolenia.
 2. Oferta szkolenia – określa cel(e), zakres i program szkolenia, miejsce szkolenia (adres), termin szkolenia, harmonogram szkolenia, czas trwania szkolenia, cenę szkolenia, formę prowadzenia szkolenia, trenera (trenerów) prowadzącego szkolenie, oraz dodatkowe elementy oferty (np. materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy, formę wsparcia w utrwalaniu efektów uczenia się).
 3. Szczegółowe parametry szkoleń stacjonarnych (otwartych i zamkniętych):
  1. godzina szkoleniowa/lekcyjna trwa 45 minut zegarowych;
  1. dzień szkoleniowy nie przekracza 8 godzin szkoleniowych;
  1. w trakcie szkolenia zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe;
  1. w trakcie szkolenia trwającego dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca minimum 45 minut;
  1. czas trwania jednego szkolenia łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych;
  1. jednorazowo czas trwania szkolenia nie przekracza 5 następujących po sobie dni szkoleniowych.
 4. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszenia na szkolenie.
 5. Uczestnik – uczestniczący w szkoleniu: Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego będącego osobą prawną.
 6. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych (umowa) – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej.

§3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacje o szkoleniach (oferta szkoleniowa) organizowanych przez firmę WNIHILL Consulting prezentowane są poprzez stronę www Organizatora (www.winhill.pl), media społecznościowe, drukowane materiały promocyjne i inne formy.
 2. Uczestnictwo w szkoleniach zamkniętych:
 3. Uczestnikami szkolenia są: Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna (osoby fizyczne) zgłoszone przez Zamawiającego będącego osobą prawną;
 4. podstawą organizacji szkolenia jest zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego w formie pisemnej (poczta tradycyjna lub mailowa) lub ustnej (osobiście lub telefonicznie). W odpowiedzi na zapotrzebowanie Organizator określa precyzyjnie potrzeby szkoleniowe oraz przygotowuje ofertę szkolenia;
 5. warunkiem organizacji szkolenia jest akceptacja oferty szkolenia przez Zamawiającego;
 6. liczba Uczestników szkolenia jest wcześniej uzgadniana z Zamawiającym i każdorazowo dopasowywana do celów, zakresu przedmiotowego, miejsca i formy szkolenia;
 7. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.
 8. Uczestnictwo w szkoleniach otwartych:
 9. podstawą uczestnictwa w szkoleniu będzie wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora (www.winhill.pl) lub drukowanego dostarczonego przez Organizatora, który po wypełnieniu i zeskanowaniu zostanie przesłany na adres: office@winhill.pl. Warunkiem rejestracji udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty za szkolenie. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na szkoleniu;
 10. w ciągu maksymalnie 72 godzin od daty rejestracji (przesłany formularz zgłoszeniowy oraz dokonanie wpłaty) Organizator przesyła do Uczestnika (pocztą mailową) informację potwierdzającą uczestnictwo w szkoleniu;
 11. liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Organizatora i umieszczonej w ofercie danego szkolenia;
 12. zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczane na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowana osoba je wysyłająca;
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, które przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. Podpisanie formularza zgłoszeniowego (szkolenia otwarte) i pisemna akceptacja oferty szkolenia (szkolenia zamknięte) jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.

§4 Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności

 1. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora.
 2. W szkoleniach otwartych o czasie trwania wynoszącym 60 lub więcej godzin szkoleniowych Organizator zawiera umowę z każdym Uczestnikiem lub Zamawiającym szkolenie. Umowa ta określa m.in. zakresy usługi i wzajemne zobowiązania.
 3. Organizatorowi za przeprowadzenie szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ceną zawartą w ofercie szkolenia i w formularzu zgłoszenia na szkolenie.
 4. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia i materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe, certyfikat lub zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także ewentualnie serwis kawowy i inne elementy zgodnie z ofertą danego szkolenia.
 5. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu Uczestnika na szkolenie (chyba, że Zamawiający złoży zamówienie na dodatkowe usługi).
 6. Wynagrodzenie za szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:
 7. osoby fizyczne, przed szkoleniem – płatność w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia;
 8. osoby prawne, po szkoleniu – na podstawie przesłanej faktury przelewowej.
 9. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie.
 10. Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku zamieszczony jest w ofercie szkolenia, w formularzu zgłoszeniowym, oraz w fakturze (w przypadku osób prawnych).
 11. Dane podane w formularzu zgłoszenia na szkolenie są danymi do faktury.

§ 5 Zobowiązania stron

 1. Do obowiązków Organizatora należy:
 2. przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia w zakresie określonym w ofercie szkolenia oraz w formularzu zgłoszeniowym;
 3. zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej (trenera/ trenerów) do przeprowadzenia szkolenia;
 4. przygotowanie programu szkolenia;
 5. przygotowanie harmonogramu szkolenia,
 6. zapewnienie pomieszczenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, (chyba, że Zamawiający zadecyduje inaczej). Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni odpowiedniej do liczebności grupy, dostęp do odpowiedniego oświetlenia oraz zachowanie odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza. Uczestnik ma stały dostęp do zaplecza sanitarnego. Pomieszczenie jest wyposażone w sprzęt i inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (m.in. flipchart, projektor, dodatkowe materiały piśmiennicze);
 7. dostarczenie każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych;
 8. przeprowadzenie oceny szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, treści szkolenia, organizacji szkolenia oraz pracy trenera/trenerów. Ocena jest prowadzona w formie kwestionariusza ankiety;
 9. wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu;
 10. nadzór nad profesjonalną realizacją usługi szkoleniowej, zgodnie z przygotowaną ofertą szkolenia;
 11. prowadzenie dokumentacji prowadzonych usług szkoleniowych (w tym: listę Uczestników, wydane zaświadczenia/ certyfikaty, program szkolenia).
  1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się:
 12. uczestniczyć w szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się do zasad określonych przez Organizatora i trenerów;
 13. w pełni zaangażować się w proces kształcenia;
 14. chętnie brać udział w przygotowanych przez trenera (trenerów) działaniach i ćwiczeniach;
 15. spełnić inne formalne warunki umowy;
 16. dopełnić wszystkich formalności przewidzianych Regulaminem danego projektu (w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych);
 17. zapłacić Organizatorowi za usługę szkoleniową cenę wskazaną w formularzu zgłoszenia na szkolenie;
 18. przestrzegać zakazu palenia w sali szkoleniowej oraz zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród Uczestników szkolenia;
 19. przestrzegać zasad szkolenia i dobrych obyczajów (w tym m.in. nieprzeszkadzanie pozostałym Uczestnikom, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów);
 20. przestrzegać zakazu wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

§ 6 Postępowanie w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności

 1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:
 2. Organizator szkolenia dobiera sale szkoleniowe spełniające zasady BHP i PPO;
 3. w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Uczestników, zastosowanie będą miały przepisy BHP i PPO.
 4. Brak dostępności miejsca szkolenia mimo podjętych przez Organizatora odpowiednio wcześniej starań minimalizujących ryzyko w tym zakresie:
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia w przypadku braku jego dostępności lub niespełniania przez dostępną salę szkoleniową wymaganych standardów zapewniających Uczestnikom odpowiednie warunki szkoleniowe;
 6. w przypadku braku dostępności miejsca szkolenia Organizator podejmie działania dla zapewnienia innej sali szkoleniowej w tym samym budynku, o ile zachowuje wymagany standard lub w biskiej odległości (do 5 km);
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej;
 8. pozostałe procedury pozostają bez zmian.
 9. Opóźnienie lub nieobecność trenera (trenerów) prowadzących dane szkolenie, mimo podjętych przez Organizatora odpowiednio wcześniej starań minimalizujących ryzyko w tym zakresie:
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania ze względu na nieobecność trenera (trenerów) wynikającą z jego choroby lub innej nagłej sytuacji losowej;
 11. w przypadku zaistniałej sytuacji trener prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Organizatora, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej;
 12. przedstawiciel Organizatora ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Uczestnikami szkolenia/ Zamawiającym w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
 13. Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych. Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia Uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej, jeżeli zachowanie Uczestnika uniemożliwia prowadzenie szkolenia.
 14. Nieobecność znacznej części grupy utrudniająca lub uniemożliwiająca realizację zaplanowanego programu:
 15. w przypadku zaistniałej sytuacji Organizator szkolenia na wniosek trenera (trenerów) prowadzącego szkolenie może podjąć decyzję o przesunięciu szkolenia na inny termin;
 16. w przypadku zaistniałej sytuacji Organizator szkolenia na wniosek trenera (trenerów) prowadzącego szkolenie może podjąć decyzję o zmianie zaplanowanej wcześniej formy szkolenia z zachowaniem założonych celów szkolenia.
 17. Działania zapobiegające wystąpieniom zdarzeń kryzysowych oraz reagowanie na pojawienie się nieprzewidzianych trudności reguluje wewnętrzna procedura Organizatora szkoleń w tym zakresie.

§ 7 Zmiana terminu szkolenia oraz trenera

 1. Organizator ma prawo zmiany trenera (trenerów) prowadzącego dane szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. Organizator zapewnia, że nowy trener (trenerzy) posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia. Zmiana trenera (trenerów) nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia.
 3. Informacja o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji.
 4. Organizator oferuje Uczestnikowi nowy termin szkolenia lub zwrot 100 % opłaty za szkolenie.
 5. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi szkolenia.
 6. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika (w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych).
 7. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora szkolenia informacji o zmianie terminu czy też miejsca szkolenia.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik szkolenia lub Zamawiający ma prawo oczekiwać od Organizatora, że:
  1. zostaną spełnione założone cele szkolenia;
  1. zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała WINHILL Consulting);
  1. prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem szkolenia;
  1. prowadzący szkolenie (trener/trenerzy) przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych;
  1. w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia;
  1. zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
 2. Organizator szkolenia ma prawo oczekiwać, że:
  1. Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia;
  1. Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera (trenerów) działaniach i ćwiczeniach;
  1. Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł;
  1. zostaną spełnione inne formalne warunki umowy;
  1. w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych Uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych Regulaminem danego projektu.
 3. Każdy Uczestnik szkolenia i Zamawiający szkolenie ma prawo do składania zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących usługi szkoleniowej realizowanej przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
 4. Reklamacje usługi szkoleniowej można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym (na adres: WINHILL Consulting, ul. Królowej Jadwigi 39/19, 33-300 Nowy Sącz) lub mailem (na adres: office@winhill.pl).
 5. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać następującą treść:
  1. dane kontaktowe do Uczestnika szkolenia lub podmiotu Zamawiającego szkolenie, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy (instytucji), adres, numer telefonu, e-mail;
  1. nazwę szkolenia, imię i nazwisko trenera (trenerów), datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie;
  1. przedmiot reklamacji – szczegółowy opis zgłaszanego problemu;
  1. uzasadnienie zgłaszanej reklamacji;
  1. proponowany sposób rozwiązania sprawy – oczekiwania wobec Organizatora.
 6. Organizator szkolenia przewiduje następujące formy rekompensaty:
 7. bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne;
 8. organizację dodatkowej formy wsparcia dla Uczestnika (Uczestników) szkolenia;
 9. obniżenie ceny wyjściowej za szkolenie będące przedmiotem reklamacji;
 10. nieodpłatne powtórzenie szkolenia w najbliższym możliwym terminie,
 11. bezpłatne miejsce na szkoleniu otwartym o tej samej lub podobnej tematyce,
 12. zwrot kosztów (wniesionych opłat szkoleniowych) w przypadku nieobecności trenera na szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników o zmianie terminu (zgodnie z Regulaminem).
 13. Podstawowym wyznacznikiem do rozpatrzenia reklamacji jest weryfikacja ankiet ewaluacyjnych uzupełnionych przez wszystkich Uczestników danego szkolenia, pod względem średniej ocen uzyskanych po przeprowadzeniu usługi szkoleniowej. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku jeżeli średnia ocen z ankiet nie przekroczyła wartości 5.0 w skali od 1.0 do 10.0 (pkt. IV Kwestionariusza ankiety – ogólna ocena szkolenia). Procedura ta dotyczy zrealizowanej usługi zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym.
 14. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 15. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 16. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 3.
 18. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 5, Organizator powiadomi listownie, mailowo lub telefonicznie Uczestnika o tym fakcie oraz o możliwości złożenia uzupełnionej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.
 19. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

§ 9 Majątkowe prawa autorskie

 1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 9 pkt 2.
  1. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
  1. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
  1. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  1. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.
  1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych (szkolenia) za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając formularz zgłoszenia na szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego oraz na potrzeby badania jakości szkolenia. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej.
 2. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

§ 11 Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

 1. Uczestnik będący osobą prawną w razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 1 (słownie: jeden) pełny dzień Uczestnik zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia. Organizator może zwolnić z tego obowiązku jeżeli Zamawiający usprawiedliwi swoją nieobecność. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne nie dające się przewidzieć przypadki losowe. Wyznaczenie innych zajęć (np. przydział pracy, delegacja) lub urlop Uczestnika w trakcie jego trwania nie zalicza się do kategorii nieobecności usprawiedliwionej.
  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną (konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczenia usług szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
  1. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: office@winhill.pl.
  1. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji usługi szkoleniowej i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na usługę szkoleniową o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec osób fizycznych (konsument).
  1. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za szkolenie.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.
  1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego ze wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za szkolnie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www Organizatora (www.winhill.pl) i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie www Organizatora (www.winhill.pl). Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2017.