Nowe zasady dla reklamy zewnętrznej w Nowym Sączu (cz. 1)

Nowy Sącz jako jedno z pierwszych miast w Małopolsce postanowił wdrożyć nowe zasady dotyczące reklamy zewnętrznej. Podstawą do tego była ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. ustawa krajobrazowa).

27 czerwca 2017 r. Rada Miasta Nowego Sącza jednogłośnie przyjęła uchwałę m.in. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, która weszła w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W wyniku tego straciły moc zapisy w planach miejscowych dotyczące reklam. Dlatego też inwestorzy reklam, występując o pozwolenie na budowę muszą je dostosować do wymogów uchwały, a nie planów miejscowych.

Tablice reklamowe, urządzenia reklamowe i szyldy w centrum Nowego Sącza

Miasto zostało podzielone na pięć obszarów o zróżnicowanych zasadach regulacji. Najbardziej restrykcyjne zasady dotyczą obszaru I. Zgodnie z nową uchwałą dla obszaru I obejmującego historyczne centrum miasta wpisane do rejestrów zabytków, zespół tzw. „Starej Kolonii”, połączone osią komunikacyjną wzdłuż Alei Wolności i Alei Stefana Batorego, założenia klasztorne SS Niepokalanek (Biały Klasztor), Park Strzelecki, Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim, ustalone zostały następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów.

 

DOPUSZCZA SIĘ
§  sytuowanie szyldów na elewacji budynków i tymczasowych obiektów budowlanych na wysięgnikach prostopadłych do ściany budynku:

  • na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m i nie większej niż 4 m nad poziomem terenu,
  • wysuniętych na odległość nie większą niż 6 cm od ściany budynku/tymczasowego obiektu budowlanego, na której jest sytuowany,
  • powierzchni ekspozycyjnej z obu stron łącznie nie przekraczających 0,8 m2;

§  sytuowanie (naklejanie) na przeszkleniach okien i drzwi szyldów o powierzchni nie przekraczającej 10 % powierzchni witryny,

§  umieszczanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w witrynie okiennej i drzwiowej lokalu, w którym prowadzona jest dana działalność, w odległości nie mniejszej niż 0,20 m od jej wewnętrznej strony, o maksymalnej powierzchni nie przekraczającej 25 % powierzchni witryny,

§  lokalizowanie na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty usług kultury (kina, teatry, muzea, galerie sztuki) oraz w przestrzeniach publicznych w odległości nie większej niż 50,0 m od w/w obiektów wolnostojących gablot reklamowych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością,

§  lokalizowanie w kondygnacji parteru budynków, w których prowadzone są usługi fotograficzne i biura sprzedaży nieruchomości, gablot reklamowych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Maksymalne wymiary gablot 80 cm x 1,20 m i głębokość 25 cm,

§  lokalizację okolicznościowych wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym masztów flagowych, związanych z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi bądź społecznymi umieszczanych na okres nie dłuższy niż 30 dni. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych w postaci banerów,

§  lokalizowanie tablic reklamowych na siatce osłaniającej rusztowanie wyłącznie podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych na okres nie dłuższy niż 1 rok. Powierzchnia ekspozycyjna nie może przekroczyć 50 % powierzchni siatki. Na budynkach wpisanych do rejestru zabytków pozostała część powierzchni siatki stanowić winna odzwierciedlenie elewacji budynku, na którym się znajduje,

§  lokalizację słupów ogłoszeniowo-reklamowych oraz miejskich tablic informacyjno-reklamowych,

§  sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,

§  sytuowanie na lub bezpośrednio przy obiektach małej architektury tablic informacyjnych dot. tych obiektów m.in. o ich fundatorze, o powierzchni nie przekraczającej 0,20 m2 (2000 cm2),

§  lokalizację w pasach drogowych oraz w przestrzeniach publicznych kierunkowych tablic reklamowych w formie prostokąta o wymiarach nie większych niż 1,00 x 0,20 m, rozprowadzających ruch pieszy i kołowy,

§  lokalizację tablic informujących o realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz tablic, dla których zasady sporządzania zostały określone w przepisach odrębnych,

§  lokalizację na ogrodzeniu nieoświetlonej tablicy reklamowej o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 0,5 m2 informującej o ochronie obiektu oraz o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 2,0 m2 informującej o sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. W przypadku braku ogrodzenia dopuszcza się lokalizowanie tablicy reklamowej jako wolnostojącej lub sytuowanie płasko na elewacji budynku o w/w powierzchniach ekspozycyjnych,

§  przy usługach gastronomicznych stosowanie zawijanych markiz i parasoli w kolorystyce harmonizującej z kolorystyką fasady, z informacjami o lokalu lub znakiem firmowym umieszczanym na lambrekinie,

§  przy usługach gastronomicznych sytuowanie przenośnych „kobyłek” (wolnostojących przestawnych urządzeń reklamowych, z dwustronną powierzchnią ekspozycyjną o wymiarach nieprzekraczających 1,0 x 0,7 m) i stojaków z menu oraz sytuowanie szyldów i znaków firmowych na elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych (w tym na ogrodzeniu),

§  umieszczanie tablic reklamowych na urządzeniach: bankomatach, lodówkach, automatach do sprzedaży napojów lub przekąsek oraz szyldów na stoiskach z obwarzankami.

OBOWIĄZEK ZAKAZ
§  sytuowania szyldów w formie liter/ cyfr/ znaków logo/kasetonów/tablic montowanych na ścianie (w przypadku parterowych tymczasowych obiektów budowalnych również na attykach) lub malowanych bezpośrednio na tynku techniką trwałą (tzw. freski) o wysokości napisów do 0,50 m, tablic o maks. pow. 0,40 m2, kasetonów o maks. pow. 0,40 m2 i grubości nie przekraczającej 20 cm, znaków logo o powierzchni do 0,40 m2. Wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne montowane są podtynkowo. Podobnie znaki logo/litery/cyfry montowane są na ścianie na konstrukcjach niewidocznych na elewacjach;

§  sytuowania szyldów w kondygnacji parteru budynku (w tym na attykach parterowych tymczasowych obiektów budowlanych) i dostosowania ich do elewacji budynku, na którym jest umieszczany. W przypadku, gdy na elewacji występuje płycina lub wnęka przeznaczona na szyld umieszczona powyżej kondygnacji parteru, wówczas dopuszcza się w niej lokalizowanie szyldów;

§  ujednolicenia szyldów zlokalizowanych w obrębie jednego budynku (w zakresie gabarytów, kolorystyki i użytych materiałów);

§  sytuowania szyldów na elewacji w sposób zblokowany.

§  sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem wskazanych powyżej,

§  sytuowania tablic reklamowych w postaci banerów, za wyjątkiem wskazanych powyżej,

§  sytuowania szyldów wolnostojących i na ogrodzeniach nieruchomości,

§  sytuowania więcej niż jednego szyldu i jednego logo na budynku przez podmiot prowadzący w nim działalność, za wyjątkiem budynków i tymczasowych obiektów budowlanych z widoczną więcej niż jedną elewacją, na których dopuszcza się jeden szyld i jedno logo na każdej widocznej elewacji,

§  sytuowania szyldów na budynkach w sposób zasłaniający całkowicie lub częściowo witryny okienne i drzwiowe oraz detale architektoniczne budynku,

§  sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na pojazdach nie dopuszczonych do ruchu lub na pojazdach dopuszczonych do ruchu, lecz używanych jako statyczny nośnik tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego,

§  stosowania elementów świetlnych dynamicznych, za wyjątkiem elementów związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,

§  stosowania jaskrawej kolorystyki oraz powłok fosforyzujących.

Źródła:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku (art. 37a ust.1) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j) Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).
  • Uchwała Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 


leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *